Jak podłączyć się do sieci wod-kan?

jak_podlaczycKROK 1
WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI

 1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych, na formularzu pobranym ze strony internetowej Przedsiębiorstwa (formualrz wniosku) lub pobrać osobiście w Dziale Technicznym.
 2. Proszę załączyć wydruk z mapy sytuacyjnej w skali 1:500 w dwóch egzemplarzach.
 3. Proszę załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek.KROK 2
ZŁOŻENIE WNIOSKU

 1. Kompletny wniosek należy złożyć w Sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres Spółki.
 2. Warunki techniczne zostaną wydane przez Przedsiębiorstwo w terminie do 21 dni od daty wpływu kompletnego wniosku do Spółki.
 3. Wydanie warunków technicznych jest usługą odpłatną, według obowiązującego cennika dostępnego na stronie internetowej (cennik).
 4. Odbiór warunków nastąpi po opłaceniu faktury.
 5. Warunki są ważne przez 2 lata od dnia ich wydania.KROK 3
PROJEKTOWANIE

 1. Po otrzymaniu warunków technicznych należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego. Projekt budowlany przyłącza powinien składać się z dokumentów, o których mowa w art. 34 ustawy Prawo Budowlane.
 2. Zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo Budowlane.KROK 4
UZGODNIENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

 1. Po sporządzeniu projektu budowlanego należy go uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Kamiennogórskim.KROK 5
WYKONANIE ROBÓT

 1. Po otrzymaniu uzgodnienia projektu budowlanego i znalezieniu wykonawcy robót należy wypełnić zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (formularz zgłoszenia).
 2. Wykonanie robót budowlanych winno odbywać się pod nadzorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.KROK 6
WŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB/I KANALIZACYJNEJ

 1. Złożenie w Przedsiębiorstwie (w zależności od zakresu zakończonych robót):
  1. Wniosku o wykonanie włączenia do sieci wodociągowej i dokonanie odbioru końcowego wraz z zamontowaniem wodomierza głównego (formularz wniosku),
  2. Wniosku o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego (formularz wniosku).


 2. Włączenie i odbiory końcowe są usługami odpłatnymi. (cennik)
 3. Przedsiębiorstwo przystąpiło do odbiorów końcowych, o których mowa powyżej Odbiorca musi przygotować następujące dokumenty:
  1. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
  2. Dokumentację powykonawczą,
  3. Protokoły z płukania i dezynfekcji przewodu (dot. przyłącza wodociągowego),
  4. Próby szczelności przeprowadzone w obecności przedstawiciela Przedsiębiorstwa (dot. przyłącza wodociągowego lub/i przyłącza kanalizacyjnego).


 4. Po dokonaniu odbiorów odbiorca powinien zgłosić się do Działu Obsługi Odbiorców w celu złożenia wniosku (formularz do pobrania) i podpisania umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Sposób podpisania umowy:
  1. Osoby fizyczne patrz
  2. Osoby prawne i podmioty gospodarcze patrz
  3. Wspólnoty mieszkaniowe patrz


 5. Wszelkie terminy związane z wymienionymi czynnościami są uzgadniane indywidualnie z odbiorcą.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 3,
58-400 Kamienna Góra
tel. (75) 744 30 42 do 44
fax. wew. 26
email: wyślij tutaj

Znajdź nas!

Pogotowie WOD-KAN

czynne przez całą dobę
tel. 994
(bez numeru kierunkowego, połączenie bezpłatne)

jak również po godzinie 15:00
tel. (75) 744 30 44
(opłata zgodnie ze stawką operatora)
(automatyczne przekierowanie na numer komórkowy jak niżej, opłatę ponosi MPWiK Sp. z o.o.)
kom. 608 810 396

Bieżące remonty i awarie

Opis:

W związku z awarią na magistrali sieci wodociągowej przy ul. Staszica mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Czas wystąpienia:
16-08-2017 08:00

Termin zakończenia:
16-08-2017 15:00

Jakość wody

Najważniejsze parametry:

1. pH
2. Przewodność elektryczna właściwa
3. Mętność
4. Jon amonowy
5. Azotany
6. Azotyny
7. Mangan
8. Żelazo ogólne
9. Chlorki
10. Chrom
11. Fluorki
12. Kadm
13. Nikiel
14. Ołów
15. Glin
16. Miedź
17. Siarczany
18. Sód
19. Rtęć
20. Arsen
21. Selen
22. Antymon
23. Bor
24. Bromiany
25. Cyjanki ogólne
26. Twardość ogólna
27. Tryt
Podane powyżej wartości są wartościami na sieci