Osoby fizyczne

umowaMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z póź. zmianami) realizuje swoje usługi statutowe na podstawie pisemnej umowy zawartej między Przedsiębiorstwem a odbiorcą usług.

Aby zawrzeć umowę należy wystosować do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze wniosek (znajdziesz go tutaj) z podaniem następujących danych:

  1. Imię i Nazwisko,
  2. Adres zamieszkania / adres korespondencyjny,
  3. Adres punktu, którego umowa ma dotyczyć,
  4. Nr dowodu osobistego,
  5. Nr PESEL,
  6. Planowany pobór wody w miesiącu (w m3).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię wypisu z ksiąg wieczystych lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości.
  2. Kserokopię dowodu osobistego (1 i 2 strona).

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 3,
58-400 Kamienna Góra
tel. (75) 744 30 42 do 44
fax. wew. 26
email: wyślij tutaj

Znajdź nas!

Pogotowie WOD-KAN

czynne przez całą dobę
tel. 994
(bez numeru kierunkowego, połączenie bezpłatne)

jak również po godzinie 15:00
tel. (75) 744 30 44
(opłata zgodnie ze stawką operatora)
(automatyczne przekierowanie na numer komórkowy jak niżej, opłatę ponosi MPWiK Sp. z o.o.)
kom. 608 810 396

Bieżące remonty i awarie

Opis:

W związku z awarią na magistrali sieci wodociągowej przy ul. Staszica mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Czas wystąpienia:
16-08-2017 08:00

Termin zakończenia:
16-08-2017 15:00

Jakość wody

Najważniejsze parametry:

1. pH
2. Przewodność elektryczna właściwa
3. Mętność
4. Jon amonowy
5. Azotany
6. Azotyny
7. Mangan
8. Żelazo ogólne
9. Chlorki
10. Chrom
11. Fluorki
12. Kadm
13. Nikiel
14. Ołów
15. Glin
16. Miedź
17. Siarczany
18. Sód
19. Rtęć
20. Arsen
21. Selen
22. Antymon
23. Bor
24. Bromiany
25. Cyjanki ogólne
26. Twardość ogólna
27. Tryt
Podane powyżej wartości są wartościami na sieci