Wspólnoty Mieszkaniowe

umowa
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z póź. zmianami) realizuje swoje usługi statutowe na podstawie pisemnej umowy zawartej między Przedsiębiorstwem a odbiorcą usług.

Aby zawrzeć umowę należy wystosować do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze wniosek (wniosek do pobrania) z podaniem następujących danych:

 1. Nazwa Wspólnoty,
 2. Adres siedziby / adres korespondencyjny,
 3. Adres punktu poboru, którego umowa ma dotyczyć,
 4. Planowany pobór wody w miesiącu (w m3).

Do pisma należy dołączyć:

 1. Odpis NIP, REGON potwierdzony za zgodność z oryginałem na dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy,
 2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem na dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy uchwałę o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty, wraz z listą głosujących,
 3. Nr konta bankowego Wspólnoty,
 4. Protokół zamontowania wodomierza ze stanem na dzień przejęcia nieruchomości. Protokół musi być poprzedzony wnioskiem o zamontowanie wodomierza,(formularz wniosku)
 5. Adres do korespondencji i numer telefonu do Wspólnoty i/lub Administratora,
 6. Uchwałę o podziale różnic wynikających z odczytów wodomierzy lokatorskich (podliczników) a wodomierzem głównym. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie, że jedynymi sposobami obciążania Wspólnot jest fakturowanie różnic w całości na Wspólnotę lub proporcjonalnie dla każdego lokatora,
 7. Uchwałę Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków administrowania ww. nieruchomością innemu niż Zarząd podmiotowi,
 8. Pełnomocnictwo dla Zarządcy (Administratora) do zawarcia umowy lub umowę o powierzeniu administrowania nieruchomością, jeżeli umowa nie jest podpisywana przez Zarząd Wspólnoty. W pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że Administrator ? jako reprezentant lub pełnomocnik Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką,
 9. Jeżeli Wspólnota wybrała jako zarząd Wspólnoty lub Administratora upoważnionego do podpisania umowy ze Spółką ? osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, to osoba taka powinna przedstawić MPWiK Sp. z o.o. w Kamiennej Górze aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, umowę spółki (w przypadku spółek prawa cywilnego) oraz NIP, REGON i nr konta bankowego. Wszystkie dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na dzień złożenia wniosku o podpisanie umowy.

Wniosek o zawarcie umowy należy przesłać na adres Spółki. Po wpłynięciu wniosku zostaną przygotowane dwa egzemplarze umowy, które prześlemy do Państwa z prośbą o ich podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza na adres Spółki.

Wniosek można także złożyć osobiście w Dziale Obsługi Odbiorców, gdzie na miejscu zostanie przygotowana umowa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 3,
58-400 Kamienna Góra
tel. (75) 744 30 42 do 44
fax. wew. 26
email: wyślij tutaj

Znajdź nas!

Pogotowie WOD-KAN

czynne przez całą dobę
tel. 994
(bez numeru kierunkowego, połączenie bezpłatne)

jak również po godzinie 15:00
tel. (75) 744 30 44
(opłata zgodnie ze stawką operatora)
(automatyczne przekierowanie na numer komórkowy jak niżej, opłatę ponosi MPWiK Sp. z o.o.)
kom. 608 810 396

Bieżące remonty i awarie

Opis:

W związku z awarią na magistrali sieci wodociągowej przy ul. Staszica mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Czas wystąpienia:
16-08-2017 08:00

Termin zakończenia:
16-08-2017 15:00

Jakość wody

Najważniejsze parametry:

1. pH
2. Przewodność elektryczna właściwa
3. Mętność
4. Jon amonowy
5. Azotany
6. Azotyny
7. Mangan
8. Żelazo ogólne
9. Chlorki
10. Chrom
11. Fluorki
12. Kadm
13. Nikiel
14. Ołów
15. Glin
16. Miedź
17. Siarczany
18. Sód
19. Rtęć
20. Arsen
21. Selen
22. Antymon
23. Bor
24. Bromiany
25. Cyjanki ogólne
26. Twardość ogólna
27. Tryt
Podane powyżej wartości są wartościami na sieci