Regulacje wewnętrzne – sektorowe 2013

przetargi
Zamówienia sektorowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej 387 000 euro – dla dostaw i usług oraz 4 845 000 euro – dla robót budowlanych prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych “podprogowych” w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, w związku z zapisami art. 133 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z póź. zm.).
Wyżej wymienione kwoty progowe wynikają z zapisów §3 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009 r. nr 224 poz. 1795)
Podstawą udzielania zamówień w trybie “Regulaminu” o którym mowa powyżej jest także art.132 ustawy Prawo zamówień publicznych.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PODPROGOWYCH
W Regulaminie kolorem niebieskim zaznaczono zmiany obowiązujące od dnia 04.01.2010 r.

Aktualne postępowania:

-brak

Archiwum 2011:
1. SUKCESYWNY WYWÓZ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH, numer ZPSP/PN/U/02/03/2011 (DRUGI)

1.1. SIWZ
1.2. OGŁOSZENIE
1.3. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 21.03.2011

1. SUKCESYWNY WYWÓZ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH, numer ZPSP/PN/U/01/02/2011

1.1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1.2. SIWZ
1.3. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Archiwum 2010:
1. Dostawa samochodu typu furgon – ZPSP/PN/D/02/11/2010
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 03.12.2010
1.1.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – NR2
1.2.MODYFIKACJA NR2
1.3.SIWZ PO MODYFIKACJI NR1 I NR2
1.4.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – NR1
1.5.MODYFIKACJA NR1
1.6.SIWZ PO MODYFIKACJI
1.7.SIWZ
1.8.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Sukcesywny wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych ZPSP/PN/U/01/01/2010
1.1. OGŁOSZENIE
1.2. SIWZ
1.2.1. SIWZ Z UWZGLĘDNIONYMI MODYFIKACJAMI Z DNIA 25.01.2010 R.
1.3. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
1.4. MODYFIKACJA NR 1 W ZAKRESIE OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA
1.5. MODYFIKACJA NR 2 W ZAKRESIE W JAKIM NIE JEST WYMAGANE OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA
1.6. WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ
1.7. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 3,
58-400 Kamienna Góra
tel. (75) 744 30 42 do 44
fax. wew. 26
email: wyślij tutaj

Znajdź nas!

Pogotowie WOD-KAN

czynne przez całą dobę
tel. 994
(bez numeru kierunkowego, połączenie bezpłatne)

jak również po godzinie 15:00
tel. (75) 744 30 44
(opłata zgodnie ze stawką operatora)
(automatyczne przekierowanie na numer komórkowy jak niżej, opłatę ponosi MPWiK Sp. z o.o.)
kom. 608 810 396

Bieżące remonty i awarie

Opis:

W związku z awarią na magistrali sieci wodociągowej przy ul. Staszica mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Czas wystąpienia:
16-08-2017 08:00

Termin zakończenia:
16-08-2017 15:00

Jakość wody

Najważniejsze parametry:

1. pH
2. Przewodność elektryczna właściwa
3. Mętność
4. Jon amonowy
5. Azotany
6. Azotyny
7. Mangan
8. Żelazo ogólne
9. Chlorki
10. Chrom
11. Fluorki
12. Kadm
13. Nikiel
14. Ołów
15. Glin
16. Miedź
17. Siarczany
18. Sód
19. Rtęć
20. Arsen
21. Selen
22. Antymon
23. Bor
24. Bromiany
25. Cyjanki ogólne
26. Twardość ogólna
27. Tryt
Podane powyżej wartości są wartościami na sieci