OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z o.o. ul. Zamkowa 3, 58-400 Kamienna Góra REGON: 230419962.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy w siedzibie administratora lub pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. W związku z przygotowaniem oraz realizacja umowy przetwarzać będziemy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, Nr PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, o której mowa powyżej, jej rozliczenia i kontroli dokonywanych przez uprawnione organy na podstawie: art. 6 ust.1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy cywilnoprawnej oraz art.6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych a także art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
 5. Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą udostępnione podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, ubezpieczeniowe oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron  z tytułu wykonania umowy, co oznacza że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie od 5 od daty zakończenia umowy oraz jej skutków.
 8. W zawiązku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 9. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
 10. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 11. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
 12. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 13. prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora zgodnie z art. 20 RODO,
 14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.
 15. Podane przez Panią/Pana danych osobowych do celów o których mowa w pkt.4 jest dobrowolne, jednak niepodanie danych o których mowa w lit. a i b będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 16. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zapoznaj się z klauzulą

QR kod